சூரிய சக்தி போதும் இனி நீரை சுத்தமாக்கி விடும்.

வறட்சிப் பகுதிகளில் சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்காமல் நோய் பரவுகிறது.

கிடைக்கும் குடிநீரை குடிநீராக மாற்றும்அதிக செலவில்லாமல் தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்க முயன்றனர். இந்நிலையில் அமெரிக்காவிலுள்ள பப்பலோ பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள், சூரிய வெப்பத்தைக் கொண்டே அசுத்த நீரை சுத்த நீராக்கும் எளிய சாதனத்தை உருவாக்கியுள்ளனர்.

நீரின் மேல் மிதக்கும் பாலிஸ்டைரின் கட்டை மீது கார்பன் பூச்சு செய்த காகிதத்தை ஒட்டி அதை உருவாக்கியுள்ளனர். கட்டையிலிருக்கும் கார்பன் காகிதம் கீழிருந்து நீரை உறிஞ்சுகிறது. அதன் கரிய நிறத்தில் சூரிய வெப்பம் படும் போது காகிதத்தில் உள்ள நீர் சூடாகி ஆவியாகி மேலே வருகிறது. இதை ஒரு கண்ணாடி கூண்டு தடுத்து குளிர்விக்க, சுத்தமான நீர் கிடைக்கிறது. ஆவியாகும் நீரில் கிருமிகள், கசடுகள் எதுவும் இருக்காது.

இதை செய்ய ஒரு சதுர அடிக்கு மற்றும் செய்வதற்கான செலவு வெறும் 132 ரூபாய் மட்டுமே ஆகும். வறட்சியில் உள்ளவர்களுக்கும் சூரிய வெப்ப நீர் வடிகட்டி கருவி உதவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *